Chat with us, powered by LiveChat

Behandling av personuppgifter hos Extend Commerce

Vi vill du skall känna dig trygg!

När du lämnar dina uppgifter till oss på Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB så vill vi att du ska känna dig trygg.

Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att t.ex. kunna ge dig bättre service. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar. Skulle du mot förmodan inte ha sett det så kan du läsa om det i våran integritetspolicy

Här kan du läsa om hur Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB  hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Exempelvis kan information email, kombinerat med bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

 • Ett namn
 • En postadress
 • En e-postadress
 • Personnummer
 • Ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)

Genomgående använder vi begreppet ”behandling”, som omfattar alla olika åtgärder som involverar personuppgifter, det vill säga insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering.

 

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB behandlar personuppgifter i olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att kunna utföra den uppgift som avses och för att t.ex. kunna ge dig bättre service.  Det kan handla om personuppgifter för den som är kund, partner, leverantör eller anställd och som använder någon av Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB:s tjänster.

 

När får vi behandla personuppgifter?

För att vi ska få behandla personuppgifter så krävs det att vi gör det på en laglig grund. Det finns olika lagliga grunder att luta sig mot:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydda intressen
 • Allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • Berättigade intressen

En del personuppgiftsbehandlingar inom Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller som del av marknadsföring. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

 

Ta tillbaka avlämnat samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att ta tillbaka (återkalla) ditt samtycke som du har lämnat till Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB.

För att ta tillbaka (återkalla) ett samtycke laddar du ner och fyller i dokumentet ”Återkallande av samtycke”. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har tagit tillbaka (återkallat) ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.

 

Rätt till information

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB har om dig. Detta gör du genom att begära att få ett registerutdrag som du får genom att fylla i dokumentet ”Begäran om registerutdrag”. I svaret framgår vilka personuppgifter som vi behandlar.

 

Rätt att motsätta dig behandling

Om du upplever att dina personuppgifter används på ett felaktigt sätt av Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB så har du när som helst rätt att göra invändningar mot den behandling som sker.

 

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, som när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och/eller det saknas laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. När vi har lagkrav på oss att spara vissa personuppgifter gäller inte rätten till radering. En begäran om radering måste alltid föregås av en begäran om registerutdrag (se ovan) som också skall bifogas till raderingsbegäran. En begäran om radering av de de personuppgifter som framgår av registerutdraget gör du genom att fylla i dokumentet ”Begäran om radering”. Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en radering av dina personuppgifter.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB att dina personuppgifter behandlas av Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 • Varför vi behandlar dem
 • Vilka personuppgifter som vi behandlar
 • Vem som är mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES)
 • Hur länge personuppgifterna behandlas
 • Information om vilka rättigheter du har
 • Information om varifrån personuppgifterna har samlats in
 • Om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en kopia av dina personuppgifter.

 

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

 

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Extend Commerce Sverige AB/NT Smartwork AB:

Extend Commerce Sverige AB (556562-9119)/NT Smartwork AB (556634-0823), Linnégatan 23, 352 33  Växjö, sales@extend.se